කර්මාන්තශාලා චාරිකාව

කොක්ක සහ ලූප් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය

2
Hook and Loop Production Process
Hook and Loop Production Process
6Hook and Loop Production Process
Hook and Loop Production Process
Hook and Loop Production Process
Hook and Loop Production Process
Hook and Loop Production Process

යෙදුම් අවස්ථා

apply 5
apply 3
app4
appy 2
apply 6
apply 1